Přednášky ke stažení – I. Medzinárodná konferencia NEMOCNIČNEJ EPIDEMIOLÓGIE A HYGIENY

Blok1

1. Mikrobióm z pohľadu verejného zdravotníctva. prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc., SZU Bratislava

2. Prevalencia nozokomiálnych nákaz v NÚDCH. RNDr. Jana Boledovičová, PhD., MPH, NÚDCH Bratislava

3. Prevencia infekcií v nemocniciach Sveta zdravia. MVDr. Jana Skalová, MHA Hlavný epidemiolog, Svet Zdravia, a.s., Bratislava

4. Rešenie problematiky osýpok v podmienkach Nemocnice Poprad a.s. RNDr. Štefan Kuruc, Nemocnica Poprad

5. Hlásenia prenosných ochorení zdravotníckymi zariadeniami v Zbore väzenskej a justičnej stráže. RNDr. Daniela Jakubcová, PhD., MPH, Generálne riaditeľstvo Zbor väzenskej a justičnej stráže, Bratislava

6. Renovácia a údržba elastických podláh v nemocniciach. Ing. Luboš Hrúz, Bona 7. Něco málo z historie České

7. Něco málo z historie České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny. MUDr. Pavel Totušek, předseda SNEH ČLS JEP, Praha, ČR společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny. MUDr. Pavel Totušek, předseda SNEH ČLS JEP, Praha, ČR

Blok2

1. Legionely vo vodách nemocnice a ich monitorovanie pre elimináciu rizika infekcie pacientov. Fulová M.1 Kotrbancová M.1 Boledovičová J.2 Trnková K.3 Špaleková M.1: 1Ústav epidemiológie LF UK, Bratislava, 2Národný ústav detských chorôb, Bratislava, 3Katedra životného prostredia, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica

2. Legionely v zdravotníckych zariadeniach. Ing. Radomír Polcar, FACTORE, s.r.o., Brno, ČR

3. Standardní operační postup nejen v estetické chirurgii. MUDr. Andrea Březinová, KHS Plzeňského kraje, ČR

4. Riziko infekce na operačních sálech. RNDr. Ivanka Matoušková, Ph.D., Ústav veřejného zdravotnictví, LF UP v Olomouci, ČR

5. Mikrobiální kvalita nemocničního ovzduší. MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D., Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU, Brno, ČR

6. Vplyv fyzikálnych faktorov na prenos nozokomiálnych nákaz v čistých priestoroch. RNDr. Martin Petríček, INFOLAB medical, Beluša 7. Nové trendy v katetrizaci. MUDr. Alžběta Svobodová, VFN Praha, ČR

8. Problematika multirezistentních bakteriálních kmenů. MUDr. Jaromíra Kratochvílová, FN sv. Anny v Brně, ČR

9. MRSA v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže. MUDr. Radoslav Liščák, MPH,Generálne riaditeľstvo Zbor väzenskej a justičnej stráže, Bratislava

10. Bezpečnosť antibiotickej liečby. doc.MUDr. Andrea Demitrovičová, PhD., NÚDCH Bratislava

11. Hygiena rukou v prevenci HAI. MUDr. Jarmila Kohoutová, FN Olomouc, ČR

Blok3

1. Význam očkovania proti chripke – prevencia pre pacienta a aj pre zdravotníckeho pracovníka v nemocničnom prostredí. prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH , SZU Bratislava

2. Očkovanie proti pneumokokom na Slovensku: Kde sme dnes? MUDr. Pavol Šimurka PhD., FN Trenčín, prednáška podporená spoločnosťou Pfizer

3. Očkovanie v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou. prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin

4. Očkování zdravotníckych pracovníků. MUDr. Iva Šípová, Nemocnice České Budějovice, ČR

5. Očkování zdravotníků na chřipku aneb zdravotník nemusí být hrozbou. MUDr. Herrmannová Kristýna, Nemocnice Na Bulovce, Praha, ČR

6. Můžeme předcházet infekčním onemocněním zdravotníků? MUDr. Renata Ciupek, KHS Jihomoravského kraje, Brno, ČR

Blok4

1. Mikroskopické vláknité huby v nemocničnom prostredí – zdravotné riziká a súvislosti. doc. Ing. Elena Piecková, PhD., MPH, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

2. Praktické zkušenosti z mikrobiologických kontrol prádelen prádla pro zdravotnictví a zařízení sociální péče. Mgr. Hana Polášková, Textilní zkušební ústav, s.p. Brno, ČR

3. Specifika úklidu ve zdravotnictví. Dr. Alice Žertová, MBA, konateľ upratovacej společnosti

4. Pravdy a nepravdy v hygienické dezinfekci rukou. Mgr. Petr Havlíček, HARTMANN-RICO, ČR

5. Sleep Angel – hygienické lôžkoviny a nozokomiálne nákazy. Bc. Ivana Kollerová, Biomedica

6. Standardy pro dezinfekci. Ing. Iva Škodová, B.Braun

KONTAKT

Máte nabídku ke spolupráci nebo něco jiného na srdci? Napište nám.

Odesílání

© 2022 iqevent.cz | GDPR

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů

Zapomněli své údaje?